Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 11,287

      1 2 3 4 5 ... 226» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F1237
 
2
Thisted Købstads Tingbog -1680

Fuldmagten læst på Hassing herreds ting 4/3 1680, da retten formedelst sne og guds vejrlig blev holdt til Mikkel Madsens i Hassing.

Borgmester Lelius erklærer, at Ubbe Christensens fuldmagt ikke er gyldig, da Henrik Jørgensen ikke er lensmand. (17/4).

Christian Mortensen Lelius sælger til Chresten Pedersen 2 agre, vesten Thisted by, som han har købt af hr. Poul Jensen i Sjørring. Den ene ager løber over Langdos vej, den anden på søndre ende af Huolgård Bak og med søndre ende til fjordbakkerne.

17. april.

(3/4). Ubbe Christensen fremlægger fuldmagt fra amtsforvalter Jens Hansen på amtmand Jørgen Skeel Dues vegne til ham til at føre sagen for Helle Urne, sal. Morten Skinkels til Bregninggård, mod borgmester Christian Mortensen lelius. Så blev to mænd befalet, at de skulle gå til Jens Hansen og spørge, om han havde fuldmagt fra lensherren til at give fuldmagter.

Sagen henvises til landstinget. (1/5).  
Christensen, Procurator Ubbe (I3407)
 
3 (5/7). Anders Nielsen Broe af Snedsted tiltaler Niels Jensen Toftum efter opsættelse. Dommen findes efter denne dags forretninger indført.

(5/7). Anders Christensen Bedsted stævner Jens Christensen Skyum for vold og overlast i hans hus d. 17. juni, og stævner vidner: Peder Christensen skomager, Niels Nielsen Visiterer og hans datter Kirsten samt Jens Skyums »svoger« Christen Pedersen. Eske Jensen på Jens Skyums vegne mener, at vidnerne ikke bør afhøres, da den ene er ACBs hans broder, den anden hans svigerfader. Dommeren tillader dem at vidne. Eske Jensen stævner Steffen Christensen i Skovsted, som er et uvildigt vidne.

Niels Nielsen Visiterer vidner, at han lå på sengen, da JCS og Christen Pedersen kom ind. JCS sad ved bordet og Anders gik på gulvet. Da faldt der nogle ord mellem dem, og Anders sagde til en fremmed mand, der sad ved Skyum:

Lad mig sidde hos manden, så skal vi nok komme til rette. JCS greb AC i håret' og trak hans hoved ned i sit skød, hvorefter Chr. Pedersen greb fat i AC bagfra. .1S havde revet et regnskab i stykker, som AC var ved at læse. Han havde ikke set, at AC gjorde JS noget, før denne greb ham i håret. Datteren vidnede på samme måde. Peder Christensen skomager vidnede, at han sad i den yderste stue med Laurits Wormsen, da de hørte klammeri. Da gik han ind i den anden stue, og så, at JS havde fat i ACs hår og Chr. P. havde også fat på ham. Da sagde han: Hvad skal det betyde. Er I to om ham? Chr. P. svarede, at han gjorde det for at skille dem ad, og ellers gjorde Chr. P. ingen uførm, og han sagde også, at om den gamle mand skulle have hug, ville han hellere tage dem. Og AC gav JS et slag over skulderen med et spanskrør, som var i stykker. Da var Skyum tilforn faldet om på gulvet, og .(vidnet?) tog ved hans hænder og rejste ham op, og Skyum var ganske drukken. Opsat 8 dage.

(5/7). Dom mellem Knud Riber og Emmike Eriksens enke og børn angående EEs obligation. De dømmes til at betale, da EEs børn siden faderens død har arvet andre.

Dom mellem Anders Nielsen Bro i Snedsted og Niels Jensen Toftum.

ANB har krævet 13 rdl. 2 mk. 2 sk. på løse beskyldninger. NJT fremviser 2 domme af Hassing-Refs herredsting, hvorefter ANB skal betale NJT 4 rdl. 20 sk., og levere et Thistedlæs tørv årlig til NJT. Han har kun leveret 4 læs i 7 år. Da et læs ikke kan regnes højere end til 24-28 sk., har NJT ikke nydt så stor rente som efter kgl. forordning, og dommeren anser ikke ANBs udflugter for billig adgang til afgang i NJTs krav, hvorfor NJT frifindes så nær til 3 mk. for en kalv, han skal have haft i foder og græs hos ANB, som skal betales, hvis ANB kan skaffe bevis for, hvad tid kalven er bleven død for ham. ANB skal betale processens omkostninger 10 mk.  
Familie F0923
 
4 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I3712)
 
5 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1718)
 
6 Peder Pedersen Søe, borger ibm. irettelægger pantebrev fra Niels Pedersen ibm. Pant i en ager.

Ungkarl Laurits Tomsen, født i Thisted, lader irettelægge pantebrev fra Niels Pedersen ibm. pant i en ager.

(Se ovenfor). Borgmester Christian Mortensen Lelius ctr. Mads Mogensens fuldmægtig, Ubbe Christensen, delefoged, angående en opsættelse. Borgmesteren

mener, at Ubbe Christensens fuldmagt ikke er i orden, hvad Ubbe Christensen beviser.

Opsættelsen kendes derfor at stå for fulde. (Sagen fortsætter).

Niels Bendixen udsteder. Borgmester Christian Mortensen formener, at Ubbe Christensen ikke har fremlagt landstingsdommene og højesteretsdommen, men at kun et referat af dem er indført i de forrige tingsvidner. Dommeren svarer kort, at der er fremlagt et skriftligt indlæg 20/1 1672. Byfogeden og Ubbe Christensen begærer tingsvidne.

Skøde fra Christen Madsen på hans egne, og Peder Nielsen ibm. på Anne Madsdatters vegne til borgmester Christian Mortensen Lelius på et stk. eng her ved Thisted by.

7. marts.

(13/3). Christian Mortensen Lelius ctr. Anders Andersen og hans stedfader Bolle Christensen. Anders Andersen har opsagt sit borgerskab 16/12 1679. Kommissærerne forlanger pengene betalt.

Dom: De skal betale eller lade borgmesteren beholde hesten. (3/4). 3. april.

Ubbe Christensen i Koldby på fru Helle Urnes til Estvadgård, sal. Morten Skinkels, hendes vegne, møder med befaling fra Henrik Jørgensen i Viborg til at føre sag på Helle Urnes vegne. Hendes tjener Bolle Christensen har beklaget sig over, at borgmester Christian Mortensen Lelius har taget en hest fra ham.  
Christensen, Procurator Ubbe (I3407)
 
7 The 1891 United Kingdom census report lists Frederick, age sixteen, employed as a pottery laborer and living at 4 Bolton Street, Stranton, West Hartlepool, England.  Olesen, Frederick Adolph (I9784)
 
8 "Falster Rytterdistrikts Protokol" nævner bl.a. 16. april 1734 skifte efter afgangne Hans Pedersen, som boede og døde på gård nr. 3 i Ravnse:

Af børn fra 1. ægteskab: Rasmus Hansen, bomand i Ravnse og Jens Hansen, 17 år, og børn af 2. ægteskab: Ole Hansen, 3 år og Per Hansen, 1 år. 
Pedersen, Hans (I3998)
 
9 "Offentlig" forhold, hvor Theodor i 1921 fangede hustruen i utroskab og flyttede ind hos sønnen Percy. De blev skilt i 1928. Familie F3081
 
10 (Bodil) Marie Andersen, 21, tjenestepige for Ringe i Nørre Veien*.

Ankommer fra Rind sogn til Ørre sogn.
Har en afstikker til Sinding hvor datteren fødes, men bliver jfr. KB i Ørre til ankomst i Vinding sogn 30.11.1867

* Her er navnet Bodil i klammer, hvilket indikerer at hun er gået under navnet Marie Andersen. 
Andersen, Marie (I4209)
 
11 * Hans Sørensen tælles hos sin mor og dennes nye mand
Karen Marie Olsen tælles hos sine forældre 
Familie F1950
 
12 *Tjenestekarl
** Der er en vandret streg over n eller m, og det betyder konsonantfordobling. Det er svært at afgøre, hvilket af bogstaverne der er det korrekte.
***Orenæs ligger i Nørre Vedby sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt.

Der er ved FT-1880 en Hemming Jensen i Torkilstrup sogn på 31 år, gift med Ane Jensen og med en søn på 4.
Han kunne den rigtige.
Der findes ikke nogen Henning Jensen'er ved FT i Falster Nørre i 1870 el. 1880. 
Jensen, Hemming (I3880)
 
13 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F0974
 
14 ... Peder Hansen …..
…. og hustru Karen
Marie Rasmussen i….
…huset - Sundby. 
Hansen, Ella Marie (I3049)
 
15 ... ........ Søren Han-
sen og hustru Lisbeth
Hansdatter af Wester
Kippinge. 
Sørensen, Hans Christian (I3423)
 
16 ... af afdøde husmand Klaus
Jensen og afdøde Dorthea
Mortensen. Esbjerg. 
Jensen, Mette Kathrine (I1634)
 
17 .... Anders Nielsen og
hst Anne Kirstine Jeppe-
sen i Haarbølle 
Nymann, Niels Jakob Andersen (I3760)
 
18 .... den 19 November 1847
... den 22de November
Niels Christian Jensen
fattiglem
65  
Jensen, Rytter Niels Christian (I3875)
 
19 .... i Truelstrup Hans
Olsen og ... Birthe ....
.9 ... 
Hansen, Kirstine (I7195)
 
20 .... Lars Svenningsen og hustru Mette Marie Christensdatter Larsen, Skipper Withusen Sabro (I6118)
 
21 .... Mogens Kaas søn Kaas, Handskemager David Mogensen (I4086)
 
22 .... Niels Han-
sen og hustru Ane
Nielsen Kragh
N. Alslev 
Hansen, Christian Ludvig Emil (I7033)
 
23 .... Peter Andreas
Fisker og hustru Bo-
dil Christensdatter i Mag-
lemer 
Fischer, Caroline Vilhelmine (I5981)
 
24 ..... Indsidder
Christen Enevold-
sen og hustru So-
fie Henriette Müller,
Kulhusene 
Enevoldsen, Laurentine (I4760)
 
25 ..... Jacob Olsen
og kone Maren Ka-
trine Jacobsdatter
i Avnede ... 
Jacobsdatter, Kirstine (I9706)
 
26 ...... husmand Jeppe
Christensen og hustru
Else Kirstine Madsen
af Ørding 
Jepsen, Maren Christine (I6832)
 
27 ...... Niels Christensens Krag
hustru i N. Alsløv 
Hansdatter, Kirsten (I7030)
 
28 ......... Pe-
der Pedersen (Lollike)
og hst. Helene Marie
Hansen i Næs 
Lollike, Jens Frederik Petersen (I5272)
 
29 .......... Lars Lynggaard Peder-
sen og hustru Kirsten Chri-
stensdatter. Gårdfolk i Bjergby. 
Larsdatter, Ane Søndergaard (I2204)
 
30 .......... moder Magda-
lene Christians datter
Ammitzbøl i gaabense
og d. udlagte fader Peder
Hansen, ....karl 
Hansen, Hans Christian (I2505)
 
31 .......Søren Mortensen og hustru Karen
Christendatter deres søn kaldet Christen
daaben publicere i Sundby Kirke

Note! Dette er den eneste Christen, hvis far hed Søren der er født i Sundby i 1810-1812 & det passer med at Søren Motensen (faderen) er forlover ved sønnens bryllup i 1837. 
Sørensen, Gårdmand & Kapitalist Christen vulgo Nørgaard (I2826)
 
32 .....formand Morten Jensen i Spring-
bjergs hustru. Født S. St. af
Gravers Pedersen. 
Graversdatter, Karen (I5603)
 
33 .....mand Anders
Christensen Odgaard
hustru Christiane
Pedersdatter, Amtoft 
Odgaard, Kristen (I0477)
 
34 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I9245)
 
35 001 V. C. A. Schafranek 1834 Sjælland Hf g Gartner hos privat mand b
002 Lovise Schafranek 1846 Kjøbenhavn Hm g Kone b
003 Thora Schafranek 1898 Fredrikshald B ug Sønnedatter mt
004 Andrine Olette Olsen 1877 Lardal Jarlsb. Tj ug Tjenestepige b 
Familie F0134
 
36 001 01 Kristen H. M. Ellingsen 48 Sortlands Præs. hf e Gaardb Selveier
002 01 Jens N. Ellingsen 21 Sortlands Præs. Deres Søn ug
003 01 Karl M. Ellingsen 20 Sortlands Præs. Deres Søn ug Hjælper Faderen med Gaardbruget
004 01 Barbara P. Ellingsen 18 Sortlands Præs. Hans Datter ug Bestyrer Husholdningen
005 01 Johan J.?? Ellingsen 16 Sortlands Præs. Deres Søn ug
006 01 Joacim B. Ellingsen 11 Sortlands Præs. Deres Søn ug
007 01 Adeleida K. Ellingsen 10 Sortlands Præs. Deres Datter ug
008 01 J.?? Haldorsen 27 Læsje Præsteg. ug Seminarist og Lærer
009 01 Kurt Iversen 31 Haanningedal?? Inderst ug Fisker
010 01 Marn K. Martinsdatter?? 46 Sortlands Pr. ug Tjenestepige
011 01 Bergitta K. Edisdatter 22 Kvæfjord Præs. ug Tjenestepige

Jordbruksinformasjon
Eier: Kristen H. M. Ellingsen Utsæd: by3 po15
Eiers yrke: Gaardb Selveier Husdyr: he2 ku9 få19 gj9 sv1 
Familie F1715
 
37 001 01 Mentz Bertelsen 05.06.1881 Bergen hf g Kontorist (Assurancef.) b
002 01 Emilie Bertelsen 12.11.1889 Bergen hm g Husmor b
003 01 Mentz Bertelsen 15.04.1905 Hermandsværk Leikanger Sogn s ug b
004 01 Ragna Bertelsen 05.03.1908 Bergen d ug b
005 01 Thordis Bertelsen 20.07.1909 Bergen d ug b
006 01 Marie Sletteland 27.12.1858 Dale Søndfjord Tjenestepige e Alm Tjenestepige b  
Familie F1712
 
38 1 barn Anton
2 far Styrmand Karl Emil Baardsen Lille Damsgaard
3 mor Hustru Barbara Petrine f. Ellingsen 
Baarsen, Anton (I5236)
 
39 1 barn Karl Mikkelburg
2 far Styrmand Karl Emil Baardsen Laksevaag
3 mor Hustru Barbara Petrine f. Ellingsen
4 fadder Ludvig Johan Baarsen
5 fadder Kontorist Hans Tollaksen Bergen
6 fadder Madame Marthe Marie Olsen Bergen
7 fadder Jomfru Sofia Amalia Rasmussen  
Baarsen, Karl Mikkelburg (I5234)
 
40 1 barn Robert Emil
2 far Inderst Styrmand Karl Emil Baardsen Lille Damsgaard
3 mor Hustru Jensine Regine f. Ellingsen
4 fadder Handelsmand Anders Olsen Bergen 3 Rode 28
5 fadder Skibsbygmester Sjur Knutsen Fluge L.n?s
6 fadder Styrmand Ingebrigt Gr?ndal Kristiania
7 fadder Madame Karen Elisabeth Baardsen f. Thorbj?rnsen L. D.
8 fadder Fr?ken Adelheide Ellingsen Sortland, Vesteraalen 
Baarsen, Robert Emil (I5230)
 
41 1 brudgom Ernst Ugulen
2 brur Gudrun Stråbø  
Familie F0881
 
42 1 brudgom assuransekontorist Ments Bernhard Bertelsen 81 NK
2 brur butikjomfru Emilie Baarsen 80 MK  
Familie F1712
 
43 1 brudgom Enkemand Styrmand Karl Emil Baarsen 25/2-44 Lille Damsgaard
2 brur Jomfru Josefine Regine Ellingsen 12/8-42 Sortl. , Kjerringnes Lille Damsgaard 
Familie F1713
 
44 1 brudgom Uk styrmand Carl Emil Baarsen 28 Laxevaag
2 brur jfr Barbara Petrine Ellingsen 24 Sortland 
Familie F1714
 
45 1 Isaac Ludvig Deleuran Mand 41 1864 Gift Husfader Bagersvend
2 Marie Mathilde Deleuran Kvinde 35 1871 Gift Husmoder
3 Leo Deleuran Mand 9 1896 Ugift Barn
4 Rosa Deleuran Kvinde 6 1900 Ugift Barn
5 Orla Deleuran Mand 4 1901 Ugift Barn
6 Victor Deleuran Mand 2 1903 Ugift Barn 
Familie F3150
 
46 1 Feb 1845: Bor begge hos hendes søn Enevold Simonsen
1 Feb 1850: Christen Nielsen er enkemand men bor sammesteds 
Familie F0718
 
47 1 p. Epiph --> 1ste Søndag e. Epiphany = Søndagen e. Hellig 3 konger
 
Muff, Lars Jørgensen (I0311)
 
48 1 ud af 14 oppe til Svendeprøve under Ribe Amt
Udlært Murer, i lærer hos Axel Welth. 
Kristiansen, Murer Ole (I1999)
 
49 1-1-1892: Fra Rahbeks Allé (Frederiksberg) 19 til Vendersgade 31, 2. hos Direktør Davidsen
1-11-1892: Bredgade 34, 1. hos Gross. Damm
16-4-1893: Frameldt til Hellerup
1-11-1897: Fra Slagelse til Jernbanegade 6, 4. hos Borchorst
2-5-1898: Store Kongensgade 40, 3. hos Enkefru Melchior
8-11-1898: Jernbanegade 4, 1. hos Fabrikant Lind
16-12-1898: Det kongelige Teater, Kongens Nytorv hos Inspektør Lehmann 
Storgaard, Syerske Mariane Nielsen (I4053)
 
50 1-11-1892: Lipkesgade 5, 4. hos Overretssagfører Meyer
1-5-1893: Fra Lipkesgade 5, 4. til Livjægergade 6, 4. hos Falkenberg
2-12-1894: Blaagaardsgade 13, 4. hos Vallentin
13-1-1896: Sankt Annæ Gade 20, 2. hos Justesen 
Irmler, Marie Mathilde (I4496)
 

      1 2 3 4 5 ... 226» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Opdateres af Susanne S. Skaaning.